Logo Oblec nohy
Nosím ponožky, teda som.

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia
1.1 Prevádzkovateľ

Internetový obchod na adrese https://www.oblecnohy.sk (ďalej len „internetový obchod“) je prevádzkovaný spoločnosťou:

SmartBiz s. r. o., Lipová 1066/74, Marianka 900 33
IČO: 51700107
DIČ: 2120755296
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 128145/B
Prevádzka a doručovacia adresa:
SmartBiz s. r. o., Lipová 1066/74, Marianka, 900 33 (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“)

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Swift: SUBASKBX
Číslo účtu: SK41 0200 0000 0039 8187 3653

1.2 Kupujúci

1.2.1 Kupujúci je každý návštevník internetového obchodu, bez ohľadu na to, či jedná ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ (ďalej len „kupujúci“), ktorý odoslal objednávku prostredníctvom internetového obchodu.

1.2.2 Spotrebiteľom je kupujúci - fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti (ďalej len „spotrebiteľ“).

1.2.3 Podnikateľom je kupujúci - osoba, ktorá nie je spotrebiteľ. Za podnikateľa sa považuje každá osoba, ktorá nakupuje výrobky či užíva služby za účelom svojho podnikania (ďalej len „podnikateľ“).

1.3 Obchodné podmienky

1.3.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „kúpna zmluva“).

1.3.2 Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a sú záväzné pre obe zmluvné strany kúpnej zmluvy.

1.3.3 Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
2.1 Ponuka tovaru

2.1.1 Ponukou tovaru sa rozumie vybraný tovar ponúkaný prostredníctvom katalógu na stránkach internetového obchodu.

2.1.2 Cena tovaru uvedená v katalógu internetového obchodu je konečná. Cena tovaru nezahŕňa náklady spojené s doručením a prepravou tovaru alebo iné voliteľné služby. Náklady spojené s doručením tovaru a náklady za iné voliteľné služby sú uvedené pri vytváraní objednávky a sú automaticky pripočítané ku kúpnej cene tovaru. Predávajúci nie je platcom DPH.

2.1.3 Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak, prípadne do platnosti termínu akcie.

2.1.4 Farebné vyobrazenie tovaru nemusí presne zodpovedať skutočnosti, z dôvodu nepresnosti zobrazovacích jednotiek počítača.

2.2 Objednávka

2.2.1 Pri vytvorení objednávky pomocou formulára “Nákupný košík” na stránkach internetového obchodu, kupujúci vyberie tovar, o ktorý má záujem, zvolí požadované množstvo, spôsob dopravy a platby.

2.2.2 Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „objednávka s povinnosťou platby“ v poslednom kroku nákupného košíka.

2.2.3 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

2.3 Uzavretie kúpnej zmluvy

2.3.1 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením objednávky tovaru s povinnosťou platby zo strany kupujúceho predávajúcemu. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky správou na elektronickú adresu kupujúceho.

2.4 Dodacie podmienky

2.4.1 Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní.

2.4.2 Dodacia lehota začína plynúť dňom vykonania objednávky v prípade platby prostredníctvom dobierky alebo platobnej brány alebo dňom prijatia platby na bankový účet.

2.4.3 Dodacie lehoty sa predlžujú v prípade neočakávaných, predávajúcim nezavinených skutočností ako napr. neočakávané zásahy vyššej moci, stávky a ďalšie prekážky, ktoré sa nedajú predávajúcim ovplyvniť.

2.4.4 Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti zásielky sa zaväzuje bezodkladne informovať predávajúceho e-mailom alebo telefonicky. Zákazníkovi odporúčame, aby s prepravcom spísal škodový zápis.

2.4.5 Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru. Pokiaľ tak kupujúci neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady predávajúceho z dôvodu opakovaného nezastihnutia kupujúceho, predávajúci má voči kupujúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru.

2.4.6 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste a v čase, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru.

2.5 Platobné podmienky

2.5.1 Prevádzkovateľ ponúka nasledovné možnosti platby:

a) dobierka - kupujúci uhrádza objednávku priamo pri prevzatí tovaru od prepravcu, kupujúci berie na vedomie, že k cene objednaného tovaru sú prirátané náklady za vybavenie dobierky

b) prevodom/vkladom na bankový účet predávajúceho – kupujúci uhradí cenu objednávky pred jej vybavením na bankový účet prevádzkovateľa s uvedením variabilného symbolu, ktorým je číslo objednávky. Tovar bude odoslaný kupujúcemu až po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho

c) platba kartou prostredníctvom TrustPay - kupujúci je po dokončení objednávky presmerovaný do zabezpečenej platobnej brány tretej strany, kde vyplní potrebné platobné údaje. Po overení ich platnosti bude objednávka potvrdená a suma vo výške kúpnej ceny bude odpočítaná z účtu kupujúceho. Akceptované platobné karty sú VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, UnionPay

d) online platba cez internetbanking prostredníctvom TrustPay - kupujúci je po dokončení objednávky presmerovaní do internetbankingu zvolenej banky a potvrdí výšku kúpnej ceny, ktorá bude následne odpočítaná z účtu kupujúceho. Zoznam popdporovných bank: Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, Poštová banka

2.5.2 Cena za dodanie tovaru objednaného v rámci jednej objednávky je nezávislá na počte objednaných kusov.

2.5.3 Kúpnu cenu nie je možné uhradiť žiadnymi poukážkami alebo šekmi vydanými akýmkoľvek právnym subjektom.

2.5.4 Daňový doklad (faktúra) bude pri doručení priložený v balení tovaru.

2.6 Práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy

2.6.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať:

  1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov, v prípade výraznej zmeny ceny tovaru alebo nedostupnosti tovaru.
  2. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
  3. Všetky oznámenia akýmkoľvek spôsobom súvisiace s objednávkou, resp. s kúpnou zmluvou, e-mailom na adresu uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho alebo uvedenú v objednávke.

2.6.2 Predávajúci nezodpovedá za:

  1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa alebo vinou na strane prepravcu.
  2. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok.

2.6.3 Kupujúci sa zaväzuje:

  1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť.
  2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade platby vopred je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu najneskôr do 3 pracovných dní.
  3. Nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.
3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
3.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

2. Kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Tovar použitý aj v menšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie nemožno vrátiť, ak predávajúci v konkrétnom prípade nerozhodne inak; v takomto prípade kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Vo vzájomnej súvislosti s podmienkou uvedenou v predchádzajúcej vete je možné vrátiť len tovar, ktorý:

4. Právo na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v elektronickej forme na e-mailovú adresu predávajúceho, prípadne odoslaním vyplneného formulára (Formulár na odstúpenie od zmluvy), ktorý je dostupný na Internetovej stránke predávajúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

5. Kupujúci je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu predávajúceho. Odporúčame, aby si kupujúci vyhotovil pre vlastnú potrebu kópiu daňového dokladu (faktúry) a tovar zaslal doporučene a ako poistenú zásielku. Tovar nie je vhodné zasielať dobierkou, takýto tovar nebude prevzatý.

6. Kupujúci je povinný priložiť do balíka daňový doklad (faktúru), s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. ktorý mu bol doručený. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

7. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci. Podľa dostupných informácií, je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 5,- EUR bez DPH.

8. Predávajúci sa zaväzuje kúpnu cenu vrátiť najneskôr do 14 dní. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe, pokiaľ nebol dohodnutý iný spôsob platby. Platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho čo nastane skôr. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy bude tovar vrátený na náklady kupujúceho.

9. Neprevzatie zásielky, ktorú si kupujúci objednal, nie je možné podľa zákona považovať za platné odstúpenie od zmluvy. Predávajúci má právo žiadať od kupujúceho náhradu všetkých nákladov, ktoré sú spojené s neprevzatím objednanej zásielky. Všetky spory budú riešené súdnou cestou, v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Tým nie je dotknuté právo predávajúceho na zmluvnú pokutu.

10. V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

3.2 Odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcim

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny pri platbe vopred do 3 pracovných dní, nastania výnimočných situácií, keď nebude schopný objednaný tovar dodať za dohodnutých podmienok v kúpnej zmluve, resp. ho nebude môcť z dôvodov nie na jeho strane dodať vôbec. O stornovaní objednávky bude predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že kupujúci uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, táto mu bude vrátená do 14 dní bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny.

4. Reklamačný poriadok
4.1. Zodpovednosť za vady predaného tovaru

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí spotrebiteľom. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je použitý tovar, predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu, predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci nezodpovedá ani za vady tovaru, na ktoré bol spotrebiteľ pri uzatváraní kúpnej zmluvy upozornený.

4.2 Záručná doba

4.2.1 Na dodaný tovar je spotrebiteľovi poskytnutá záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť od prevzatia tovaru spotrebiteľom. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

4.2.2 Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní spotrebiteľovi priložený doklad o kúpe tovaru, ktorý slúži zároveň ako záručný list.

4.3 Práva spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady tovaru

4.3.1 Za vadu tovaru sa nepovažuje zmena vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby:

4.3.2 V prípade, že spotrebiteľ reklamuje tovar v súvislosti s odstrániteľnou vadou, má spotrebiteľ právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie reklamovanej vady.

4.3.3 V prípade, že spotrebiteľ reklamuje tovar v súvislosti s neodstrániteľnou vadou, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na:

4.3.4 V prípade, že spotrebiteľ reklamuje tovar v súvislosti s inou neodstrániteľnou vadou ako je uvedené v predchádzajúcom odseku (napr. v súvislosti s neodstrániteľnou vadou, ktorá nebráni tomu, aby sa mohol tovar riadne užívať ako tovar bez vady), má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

4.3.5 Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré spotrebiteľovi vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady.

4.4 Postup pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru - reklamácia

4.4.1 Vady tovaru musí spotrebiteľ uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako vadu tovaru zistil a daný tovar by ďalej nemal používať. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

4.4.2 Práva vyplyvajúce zo zodpovednosti za vady tovaru sa uplatňujú spotrebiteľom u predávajúceho poštou. Reklamovaný tovar, kópia daňového dokladu a dôvod reklamácie sú zaslané na adresu sídla:

SmartBiz s. r. o., Lipová 1066/74, Marianka 900 33

4.4.3 Pre riadne a včasné vybavenie reklamácie predávajúci odporúča spotrebiteľovi, aby spotrebiteľ čo najvýstižnejšie popísal vadu, pre ktorú tovar reklamuje, pričom predávajúci je povinný zaoberať sa len vadou tovaru, ktorá bola zo strany spotrebiteľa reklamovaná.

4.4.4 Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

4.5 Postup pri vybavení reklamácie

4.5.1 Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

4.5.2 Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

4.5.3 Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

4.5.4 O tom, že reklamácia bola vybavená a akým spôsobom, je predávajúci povinný informovať spotrebiteľa, a to na elektronickú adresu uvedenú pri reklamácii alebo prostredníctvom iných kontaktných údajov, podľa ktorých bude možné spotrebiteľa upozorniť na vybavenie reklamácie. Predávajúci v tomto oznámení uvedie lehotu pre vyzdvihnutie reklamovaného tovaru. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5. Alternatívne riešenie sporov

5.1 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (poštou alebo e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len "subjekt ARS") podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ Zákon 391/2015 Z.z.“). Subjektami ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

5.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

5.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

6. Ochrana osobných údajov

6.1 Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho výlučne za účelom registrácie kupujúceho v Internetovom obchode, za účelom odberu noviniek, spracúvania Cookies a uzavretia kúpnej zmluvy a na plnenie svojich záväzkov voči kupujúcemu vyplývajúcich z kúpnej zmluvy v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to najmä pri vystavení faktúry/daňového dokladu, kontaktovaní kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručením objednaného tovaru prepravnou spoločnosťou, vybavením prípadnej reklamácie a nevyhnutnou komunikáciou medzi stranami.

6.2 Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať, je založený výlučne na dobrovoľnosti kupujúceho.

6.3 Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa/adresa dodania, PSČ a kontaktné telefónne číslo.

6.4 Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas so spracovaním na obdobie najviac 3 rokov, s výnimkou pre účely registrácie, kde kupujúci udeľuje súhlas po dobu užívania užívateľského účtu, po tom maximálne po dobu 3 rokov a pre účely odberu noviniek, kde kupujúci udeľuje súhlas najviac na obdobie 4 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou, ústne telefonicky alebo elektronicky. Po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí predávajúci blokovanie a likvidáciu osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania bez zbytočného odkladu.

6.5 Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje, nesprístupňuje osobné údaje kupujúceho žiadnym iným subjektom, s výnimkou prepravnej služby, spoločnosti prevádzkujúcej platobnú bránu a banky, s ktorou je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky.

6.6 Kupujúci môže požiadať o zmenu, opravu, obmedzenie spracovania, likvidáciu, výmaz alebo informácie o svojich osobných údajov alebo môže podať námietku proti spracúvaniu písomne alebo elektronickou poštou na adrese kontakt@oblecnohy.sk.

6.7 Internetový obchod využíva súbory cookies, ktoré sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve internetovej stránky prevádzkovateľa a ukladané do zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet) kupujúceho. Cookies obvykle obsahujú názov internetovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve internetovej stránky prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť internetovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré sa používajú na internetovej stránke, nepoškodzujú žiadne zariadenia kupujúceho. V prípade návštevy internetovej stránky a v prípade, že kupujúci vyjadril dobrovoľný súhlas so súbormi cookies, považuje sa za prijatie podmienok ich používanie.

6.8 Predávajúci sa zaväzuje využívať súbory cookies výlučne za účelom skvalitnenia služieb a zlepšenia štruktúry a obsahu internetovej stránke.

6.9 Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk, tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.